Arkeoloji Dergisi Cilt XXIV (2019)

KAZI RAPORLARI    

 • Fulya Dedeoğlu – Bora Temür – Erim Konakçı – Ali Ozan: Ekşi Höyük 2015-2019: Yukarı Menderes Havzası’nın Neolitik Dönemine İlişkin İlk Sonuçlar ve Gözlemler
  (Ekşi Höyük 2015-2019: First Results and Observations on the Neolitik Period of the Upper Meander Basin)       

MAKALELER   

 • Ferhat Erikan: Yeni Buluntularla Yazılıkaya/Midas Vadisi’nde Yontmataş Buluntulara Dair İlk Gözlemler 
  (First Observations on the Chipped Stone Findings from Yazılıkaya/Midas Valley with New Findings)    

 • Sevgi Dönmez: Prehistorik Hafıza: Güney-Batı Asya’da Mekân Kullanımı, Ziyafet ve Depolama
  (Prehistoric Memory: Use of Space, Feast and Storage in The Southwest Asia)    

 • Belgin Aksoy: Yenibademli Höyük’te Bulunmuş Olan Bir Grup Çömleğin Değerlendirilmesi: Adalarda Yerel Bir Gelenek
  (An Evalution of A Group of Pottery from Yenibademli Höyük: A New Local Tradition in Islands)    

 • Metin Batıhan – İnan Aydoğan: A Brief Overview of the Socioeconomic Dynamics of the Upper Tigris Regionduring the Third Millennium BC 
  (MÖ 3. Binyılda Yukarı Dicle Bölgesi’nin Sosyoekonomik Dinamiklerine Kısa Bir Bakış)    

 • Atila Türker: A Holemouth Jar with Unique Appliqués from Uzgur Höyük (Samsun, Turkey) 
  (Uzgur Höyük’ten (Samsun, Türkiye) Ünik Aplikeli Dar Ağızlı Bir Kap)    

 • Şebnem Güllüsaç – M. Nezih Aytaçlar: Teos Batı Nekropolisi: MÖ 5. Yüzyıl Gömüleri
  (Western Necropolis of Teos: The Graves of the Fifth Century BC)    

 • Kahraman Yağız: Adıyaman Müzesi’nde Bulunan Girlandlı Bir Lahit 
  (A Garland Sarcophagus at the Adıyaman Museum)    

 • Özlem Vapur: Menderes Magnesiası Hypokaustlu Yapı Kazılarında Bulunan Laterna’lar  (The Lanterns from Hypocausten Structure at Magnesia on The Meander)    

 • Eda güngör Alper: İznik Roma Tiyatrosu Kazıları Bir Grup Çok Burunlu Kandil
  (A Group of Multinozzle Lamp from İznik Roman Theater Excavations)

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü