TEKNİK KURALLAR

 

1. Süre:

Derginin her yılın Mayıs ayında yayınlanması hedeflenmektedir, bu amaçla çalışmaların çıkması planlanan sayıdan en geç 6 ay önce teslimi gerekmektedir. Yayınlanması istenilen makaleler zaman sınırlaması olmaksızın gönderilebilir. Hakemler tarafından olumlu değerlendirilen makalelerin adedi Arkeoloji Dergisi’nin bir sayısı için fazla olduğu takdirde, bazı makaleler diğer sayıda yayınlanmak üzere havuzda bekletilir. Bu gibi durumlarda öncelik makalelerin gönderiliş zamanı gözetilerek belirlenir.

2. Özet ve anahtar kelimeler:

Türkçe ve yabancı dilde yazılmış 2000 karakter sınırı olan birer özet ve her iki dilde anahtar kelimeler çalışmaya eklenmelidir.

3. Format:

    a- Makaleler Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinden birinde, Word 5.0 ve üstü yazım dillerinden birinde oluşturulmalı,                             yayına hazır metin e-mail ya da CD ile teslim edilmelidir (Macintosh ile hazırlanan epigrafi metinlerinde MS-DOS/Windows’a çevirim                       sırasında fontlarda kayıp olabilmektedir. Bu nedenle epigrafi metinlerinin Macintosh ile hazırlanması tavsiye edilmez).

    b- Makale metni, sayfa düzeni oluşturmadan, 1,5 satır aralığı ile ana metin 11 punto, süreklilik gösterecek şekilde her sayfa sonuna     eklenmiş        dipnotlar 9 punto ile ve “Times New Roman” karakterinde yazılmalıdır. Yunanca alıntılar hariç, tüm metinde tek yazı karakteri                                  kullanılmalıdır.

     c- Paragraf başı verilmemeli, paragraf başı gerektiği durumlarda bir alt satıra geçilmelidir. Başlık ve alt başlıklarda italik, büyük harf,                         kalın ve altı çizili gibi format özellikleri kullanılmamalıdır.

     d- Metnin gerektirdiği zorunlu haller dışında, özellikle katalog veya kaynakça hazırlanırken hiçbir şekilde tablo veya tab/sekmelerle ya da              "space bar” kullanılarak bir düzen oluşturulmamalıdır.

4. Uzunluk:

 İlke olarak makalelerin dipnotlar dahil 30.000 karakteri (yaklaşık 4.000 kelime/10-15 sayfa), -eğer varsa- fotoğraf ve çizimlerin 12 levhayı aşmaması gerekmektedir. Bundan daha uzun makalelerde editörlerin takdir hakkı göz önüne alınacaktır.

5. Çizim ve fotoğraflar:

       a- Çizim ve fotoğraflar en az 600 dpi çözünürlükteki tiff formatında olmalıdır.

       b- Metinde kullnılan tablolar ve grafikler hem tiff. Hem de excell formatında gönderilmelidir.

       c- Renkli çizim ve fotoğraf teknik imkânların el vermemesi nedeniyle kullanılmayacaktır.

       d- Her resim ve çizimin metin içinde adlandırılması için yalnızca “Fig.” Kısaltması kullanılmalı ve figürlerin adlandırılmasında süreklilik        olmalıdır (Levha, Resim, Çizim, Şekil, Harita ya da bir başka ifade veya kısaltma kesinlikle kullanılmamalıdır).

6. Noktalama, dipnotlar ve kaynakça:

        a- Metindeki her noktalama işaretinin ardından bir boşluk bırakılmalıdır.

        b- Metnin içinde yer alan “Fig.” ibareleri, büyük harf ile ve parantez içinde verilmeli; Fig. ibaresinin noktasından sonar bir boşluk                            bırakılmalı (Fig. 1); ikiden fazla ardışık figür belirtiliyorsa iki rakam arasına boşluksuz kısa tire konulmalıdır. (Fig. 3-5).

        c-  Cümle içinde veya cümle sonunda yer alan dipnot numaralarının her birisi noktalama (nokta veya virgül) işaretinden sonar yer                           almalıdır. Dipnotlar, her sayfanın altında verilmeli ve makalenin başından sonuna kadar süreklilik arz etmelidir.

        d-Tüm göndermeler dipnotta kısaltılmış formda verilmeli, metin sonuna bir kısaltmalar listesi eklenmelidir. Modern   yayınlarda yazar                      ve tarih sırası ile kısaltma yapılmalıdır (örn: Brıant 1987: 274-278).

        e- “Ibid”,  “op.cit” ve “loc.cit” gibi kısaltmalar tercih edilmemelidir.

        f- Süreli yayınların ve temel kaynakların kısaltmasında ekteki pdf dosyasındaki dizin kullanılmalıdır. Epigrafik çalışmalarda    Supplementum Epigraphicum Graecum. Consolidated Index for Volumes   XXXVI-XLV (1986-1995)    [=http://www.hum.leiden.edu/history/seg-abbreviations.jsp] kullanılabilir. Gönderme yapılan çalışmalar         aşağıdaki gibi anılmalıdır.     :

       g- Dipnotlarda herhangi bir kişiye ya da kuruma teşekkür kısmına yer verilmemeli, bu ifadeler metnin sonunda kaynakçanın hemen                       öncesinde “TEŞEKKÜR” başlığı altında yer almalıdır.

  Monografiler:

             Yazar adı baş harfi, Soyadı, Kitabın adı, Basım yeri, yılı, sayfa, Res. Lev. Şeklinde verilmeli; yazar adı word belgesi içinde, yazı tipi                                  bölümü içinde yer alan “Küçük büyük” kutucuğu işaretlenerek yazılmalıdır.

              DUNBABIN 1948: 36-43 (dipnotta).

              DUNBABIN 1948: T.J. Dunbabin, The Western Greeks, Oxford. (kaynakçada).

  Süreli Yayınlar:

             Yazar adı başharfi, Soyadı, “Makale adı”, Süreli yayın adı, sayısı, yılı, sayfa, Res. Lev.

             AKKERMANS vd. 2006: 142, Pl.52. (dipnotta)

             AKKERMANS vd. 2006: P.M.M.G. Akkermans, R. Cappers, C. Cavallo, O. Nieuwenhuyse, B. Nilhamn, I.N. Otte “Investigating the Early                             Pottery Neolithic of Northern Syria: New Evidence from Tell Sabi Abyad”, AJA 110, 123- 156. (kaynakçada)

  Anı Kitapları:

                Yazar adı baş harfi, Soyadı, “Makale adı”, (varsa editör), Anı kitabı adı, yılı, basım yeri, sayfa, Res. Lev.

                ESİN 1989: 138. (dipnotta)

                ESİN 1989: U. Esin, “An Early Trading Center in Eastern Anatolia”, Tahsin Özgüç’e Armağan, Ankara, 135-141. (kaynakçada)

                Kongre Yayınları:

                Yazar adı başharfi, Soyadı, “Makale adı”, Editör adı (Ed.), Kongre adı ve yılı, sayfa, Res. Lev.

                MOMMSEN ve KERSCHNER 2006: 107. (dipnotta)

                MOMMSEN ve KERSCHNER 2006: H. Mommsen, M. Kerschner, “Chemical Provenance Determination of Pottery: The Example of the                        Aiolian Pottery Group G” In: A. Villing, U. Schlotzhauser (Eds.) Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies on East Greek Pottery                        and Exchange in the Eastern Mediterranean, London, 105-108. (kaynakçada)

7. Antik kaynakların belirtilmesi:

Genel olarak antik kaynaklardan alıntıların çeviri şeklinde verilmesi tercih edilmelidir. Ancak önemli bir noktayı belirtmek amacıyla Yunanca ya da herhangi bir antik dilde metin, gerekli görülüyorsa eklenebilir. Antik metinlerden yapılacak alıntılar sol marjdan bir “tab” aralığı içerde bırakılacak şekilde verilmelidir. Antik kaynaklara yapılan göndermeler dipnotlar yerine metin içerisinde parantez içinde verilmelidir. Antik kaynakların belirtilmesinde “Greek-English Lexicon, Compiled by H.G. Liddell and R. Scott” veya “Oxford Latin Dictionary, Compiled by P.G.W. Glare” veya “http://iam.classics.unc.edu/main/help/A.html” esas alınacaktır. Bu göndermelerde standart olarak kitap, bölüm, pasaj numaraları Arab rakamları ile verilmelidir, Roma rakamları kullanılmamalıdır (“Plinius Nat.His. VI.102” yerine “Plinius HN 6.102” yazılmalıdır.

Metin ya da dipnot içerisinde kullanılan antik dildeki terimler ya da kısa cümleler italik olarak verilmelidir.

8. Makalelerin gönderilmesi:

Makaleler CD ya da e-mail yoluyla gönderilebilir. Makaleler yazarın soyadının yazılı olduğu ve aşağıdakileri içeren bir klasör içinde gönderilmelidir;

                a- Yazarın soyadı ile adlandırılmış ve makalenin yalnızca metin kısmını içeren word belgesi.

                b- Yazarın tercih ettiği figür düzenini içeren bir word belgesi.

                c- Makalenin figürlerini içeren bir klasör içinde yer alan ve her bir figürün, figür numarası alt tire ve yazar soyadı şeklinde                                       (Fig.1_Dedeoğlu gibi) adlandırıldığı belge.

                d- Figürlerin açıklamalarını içeren ve başka kaynaklardan alıntı olanların kaynaklarının  belirtildiği word belgesi.

                e- Tüm makaleyi içeren (metin ve figürler dahil) bir pdf belgesi.

                f- Metinde standart PC ya da Mac fontlarının dışında fontlar kullanılması gerekmişse, bu fontlar da makaleyle birlikte CD içinde                              gönderilmelidir.

                g- ULAKBİM kuralları gereği her bir yazarın ORCID numarası alması ve bu numarayı, makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.                         ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt                             oluşturabilirsiniz.

                 Makalelerin aşağıdaki isimlere ve adrese gönderilmesi gerekmektedir:

                Dr. Aytekin ERDOĞAN / Dr. M. Nezih AYTAÇLAR (Klasik Arkeoloji)

                Dr. Eşref ABAY/ Dr. Fulya DEDEOĞLU (Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi)

                Yazışma Adresi:

                Arkeoloji Dergisi

                Ege Üniversitesi

                Edebiyat Fakültesi

                Arkeoloji Bölümü

                35100 Bornova, İzmir, Türkiye

                Fax: (232) 388 11 02

                Web: egearkeolojidergisi.com

                E-mail:  erdogan105@hotmail.com

                             naytaclar@yahoo.com

                             dedeoglufulya@hotmail.com

                             esref.abay@ede.edu.tr

                İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için yazarın açık adresi ve e-posta adresinin belirtilmesi uygun olacaktır.

02323112527

 egearkeolojidergisi.com. 

02323881102

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü